Close

Administrative Setup

The head quarter of District Mandi is situated in the Mandi City which lies on the Chandigarh – Manali National Highway. District Administrative setup is as under:

Administrative Setup
Sr. No. Organizational Unit Organizational Unit detail
1 Sub Divisions 12 [Mandi Sadar, Balh, Sunder Nagar, Sarkaghat, Dharampur, Joginder Nagar, Padhar, Gohar, Thunag, Karsog, Balichowki, Kotli]
2 Tehsils 17 [Mandi Sadar, Balh, Sunder Nagar, Sarkaghat, Dharampur,ladbharol, Joginder Nagar, Padhar, Chaachiot, Thunag, Karsog, Kotli, Baldwara, Nihari, Aut, Sandhol, Balichowki]
3 Sub-Tehsils 14 [Pangna, Kataula, Tikken, Chhatri, Rewalsar, Dehar, Tihra, Bhadrota , Makriri, Mandap , Bagachanaugi , Thachi , Dhalwan , Bagshad]
5 Development Blocks 14 [Mandi Sadar, Balh, Sunder Nagar, Gopal Pur, Dharampur, Joginder Nagar, Chauntra, Seraj, Gohar, Karsog, Balichowki, Nihri, Dhanotu, Churag]