india.gif (1426 bytes)

flag.gif (8258 bytes)

hp.gif (2598 bytes)

                                HOME wpe5.jpg (744 bytes)TOURISM wpe5.jpg (744 bytes)TREKKING ROUTES                

MANDI HOME  

Selected Trekking Routes in Himachal Pradesh

Mandi : Tourist Places-Accomodation

S.No

Route

Distance

Time(Approx)

1.

Lohardi (Chotta Bhangal) - Dena Sar (Chuhar) return via Lohardi or Thaltu Khod (Chuhar)

50 kms.

3 days

2.

Thaltu Khod - Denasar - Lohardi

50 kms.

3 days

3.

Tinnu Nallah-Kadaun (Kullu) via Sudhar - Silh Badhani - Burang Narayan - Bhuvu Jot

70 kms.

4 days

4.

Baggi - Prashar - Jawalapur

30 kms.

2 days

5.

Hanogi - Prashar via Bahandi or Hanogi - Bahanda - Kandha - Jawalapur

40 kms.

3 days

6.

Thatta - Prashar - Baggi or Jawalapur

30 kms.

2 days

7.

Rohanda - Kamru Nag - Shikari - Janjehli

80 kms.

4 days

8.

Pandoh - Kalhani - Sarachi - Bhatki Dhar - Paga Chanogi - Shilhi Baggi - Lamba Thach

80 kms.

4 days

9.

Janjehli - Shikari - Sanarli - Karsog

50 kms.

2 days

10.

Slappar - Seri Kothi - Balg - Doghri - Haraboi - Sojha - Sarour - Tattapani

80 kms

4 days

11.

Marhi - Kamlah Garh - Saklana - Dharampur

40 kms

2 days

12.

Beer Ahju - Billing - Chhota Bhangal -Pallachak - Panikartu - Thamsarjot - Bara Bhangal

70 kms

4 days

13.

Janjehli - Magru Gala - Chhatri - Rana Bagh - Swar - Aani

60 kms

3 days

14.

Janjehli - Bhulah - Narain Garh - Shikari - Kamru Nag - Rohanda

80 kms

4 days

15.

Janjehli - Budha Kedar - Shikari - Narol - Bagshyad

70 kms

3 days

16.

Gadda Gusaaini - Thachh-Madho Garh - Sakraini Dhar - Tungasi Garh - Janjehli

60 kms

3 days

17.

Thalout - Thachi - Nalbagi - Khola Nall - Hanogi

50 kms

3 days

18.

Chail Chowk - Tunna - Kamru Nag - Devi Darh- Shikari Darh - Budha Kedar - Janjehli - Jarol - Jiuni - Dhar Khaj - Seraj - Bara - Pandoh

125 kms

5 days

19.

Chail Chowk - Kamru Nag - Devi Darh - Shikari Devi - Janjehli - Chhatri - Kholi Khad - Gadda Gussaini - Jubhi Banjar

125 kms.

5 days

20.

Gharahan - Prashar - Baggi - Batheri - Ropa - Silh Badhani - Thaltu Khod - Barot

100 kms.

5 days

21.

Chuhar - Gharahan - Neul - Prashar - Baggi - Batheri - Balh Tikkar - Silh Badhani - Thaltu Khot - Barot

160 kms.

8 days

Mandi : Tourist Places-AccomodationTop

Selected Trekking Routes in Himachal Pradesh