Links

Health Institution of Kotli Block


Name of Block

Name of CHC/PHC's

Name of Sub Center

 Kotli

 

 

 

1. CHC Kotli

 

 

 

1. Bhargaon

 

 

2.Hart

 

 

3. Khalonoo

 

 

4. Kot

 

 

5. Lagdhar

 

 

6. Samarahan

 

 

7. Satahan

 

 

8. Surari

 

2. PHC Rewalsar

MCH Rewalsar

 

 

1. Barswan

 

 

2. Dashera

 

 

3. Halyatar

 

 

4. Kathyhum

 

 

5. Tarwahi

 

 

6. Sarkidhar

 

 

 

 

3. PHC Gokhara

MCH Gokhera

 

 

1.Baggi

 

 

2. Bir

 

 

3. Gheru

 

 

4. Gumanu

 

 

5. Khadkalyana

 

 

6. Sadyana

 

 

7. Saigalu

 

4.PHC Nanwana

 

 

 

1. Pairi

 

 

2. Randhara

 

 

3. Sain Althu

 

 

4. Tandi

 

5. PHC Kothi Gehari

 

 

 

1. Batahan

 

 

2. Chowkichandrahan

 

 

3. Reur.

 

 

4. Sardwar.

 

6. PHC Sadyani

 

 

 

1. Dahanu

 

 

2. Maramasit

 

 

3. Patha

 

 

4. Kothi

Total

CHC=1, PHC=5

33